Shirahone Onsen
Shirahone Onsen: 36.151914, 137.627792